Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky rezervačního systému FISH&HUNT a chatu Fish&HuntBOOK

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky FISH&HUNT dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní podmínky").

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s užíváním rezervačního systému FISH&HUNT (dále jen „FISH&HUNT“) a chatu Fish&HuntBOOK (dále jen ”Fish&HuntBOOK”), který provozuje FISH&HUNT NOW s.r.o.,  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04187041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, odd. C vložka 243861, zastoupena jednatelem Ing. Josefem Hroudou (dále jen “provozovatel Fish&Hunt”).

Za Uživatele podle Obchodních podmínek se považují Uživatelé, kteří jsou v postavení spotřebitelů. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem Fish&Hunt (dále jen „Uživatel“).

Za Partnera se podle Obchodních podmínek považuje fyzická nebo právnická osoba, která  nabízí Uživatelům své služby nebo výrobky prostřednictvím FISH&HUNT (dále jen “Partner”).

Provozovatel FISH&HUNT je na základě smluvního vztahu s některými Partnery zprostředkovatelem služeb nebo prodeje výrobků nabízených Partnerem Uživateli v rezervačním systému provozovatele FISH&HUNT.

Právní vztahy mezi Uživatelem a provozovatelem FISH&HUNT se řídí Obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími příslušnými právními předpisy.

II. Registrace

Provozovatel FISH&HUNT provozuje rezervační systém, jehož součástí je chatový systém Fish&HuntBOOK.  Pro používání rezervačního systému FISH&HUNT pomocí mobilního telefonu nebo webového rozhraní www.fish-hunt-now.cz se musí Uživatel registrovat do systému a vytvořit uživatelský profil se svými údaji, na základě kterých je dostupný a chce se využívat rezervační systém FISH&HUNT a chat Fish&HuntBOOK. Z důvodu zajištění zneužití emailové adresy obdrží Uživatel po vyplnění registračního formuláře na email uvedený v registraci potvrzení o registraci s žádostí o dokončení registrace.

Registrací Uživatele na FISH&HUNT dojde ke vzniku smlouvy mezi Uživatelem a provozovatelem FISH&HUNT. Uživatel při registraci potvrdí, že si tyto Obchodní podmínky přečetl a rozumí jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto Obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by provozovatel FISH&HUNT výslovně prohlásil, že souhlasí s odlišnými ustanoveními. Dohody, které se od těchto smluvních podmínek liší, vyžadují písemnou formu.

III. Používání rezervačního systému

Rezervační systém FISH&HUNT obsahuje seznam Partnerů, kteří nabízí své služby nebo výrobky. Uživatel si vybere z nabídky FISH&HUNT kliknutím na příslušného Partnera a jeho rezervační formulář. Uživatel zadá počet osob, datum a čas rezervace. Uživatel následně provede rezervaci kliknutím na „REZERVOVAT“. FISH&HUNT poté potvrdí Uživateli platnost rezervace zasláním zprávy na registrovanou emailovou adresu.

Při výběru data a času rezervace je třeba se řídit informacemi uvedenými v rezervačním formuláři Partnera. Rezervace není přenosná, tedy rezervaci nemohou využít jiné osoby, než Uživatel. Využití rezervace je jednorázové. Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím stránek FISH&HUNT, a to nejpozději 1 den před časem, na který je rezervace učiněna.

IV. Body

Každý Uživatel získává za podmínek uvedených na stránkách FISH&HUNT body na svůj bodový účet (dále jen “body”). Zda za rezervaci Uživatel získá body je vždy uvedeno v rezervačním formuláři jednotlivých Partnerů.

V případě provedené rezervace, kterou Uživatel nevyužil a kterou včas v souladu s těmito Obchodními podmínkami nezrušil, je Uživateli z jeho bodového účtu odečteno 60 bodů, které by jinak za rezervaci získal. Tím není dotčeno právo FISH&HUNT zrušit uživatelský účet v případě opakovaného nevyužití provedené rezervace bez jejího včasného a řádného zrušení.

Uživateli vzniká nárok na body za podmínek uveřejněných na FISH&HUNT a případně dalších pravidel uveřejněných na stránkách FISH&HUNT.  Provozovatel FISH&HUNT může tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Uživatel nemá nárok na body či jiné výhody v případě, že obchází či zjevně zneužívá pravidla pro získání bodů či jiných výhod uveřejněných na FISH&HUNT.

Body lze po dosažení určitého počtu vyměnit za některou ze služeb aktuálně nabízených na stránkách FISH&HUNT nebo lze pomocí bodů zaplatit za rezervaci u Partnera, který tuto možnost ve svém registračním formuláři nabízí. Uživatel není oprávněn požadovat proplacení bodů v penězích.

Aktuální seznam Partnerů, kteří jsou smluvně zavázáni k poskytování výhod Uživatelům FISH&HUNT je umístěn na FISH&HUNT a je pravidelně aktualizován. Partner je oprávněn změnit svou nabídku výhod na FISH&HUNT a FISH&HUNT není povinnen o tomto člena informovat.

V. Hodnocení Partnera

Každý Uživatel může svou návštěvu u Partnera ohodnotit, nejpozději však do 1 týdne od data uskutečněné rezervace. Výsledné hodnocení Partnerů na stránkách provozovatele FISH&HUNT bude vždy aktuálně přepočítáno na základě všech zobrazených hodnocení.

VI. Náklady

Používání FISH&HUNT je pro Uživatele zdarma. Veškeré poplatky za datové přenosy, jež použitím FISH&HUNT vzniknou, nese Uživatel.

VII. Omezení odpovědnosti

Provozovatel FISH&HUNT neručí za ztrátu výkonu a poruchy při přenosu dat, přerušení spojení, vymazání obsahů sdělení nebo údajů o uživateli nedostupnost platformy online zpožděný přenos dat, výpadky nebo jiné poruchy komunikačního vedení, odcizení poznámek, zničení dat jakéhokoli druhu třetí osobou, neautorizovaný přístup k datům, manipulaci s daty, zneužití dat.

Partner poskytuje rezervace a případné výhody s nimi spojené na vlastní odpovědnost. FISH&HUNT neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých Partnerů. Jakékoliv reklamace služeb Partnera je třeba uplatnit přímo u příslušného Partnera. Provozovatel FISH&HUNT neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi Uživatelem a Partnerem. Provozovatel FISH&HUNT si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu Partnerů bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu Uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na stránkách FISH&HUNT.

Provozovatel FISH&HUNT nepřebírá žádnou záruku za obsah sdělení Uživatele při používání chatu Fish&HuntBOOK. Za obsahy sdělení zodpovídá Uživatel.

VIII. Povinnosti Uživateli při používání FISH&HUNT a Fish&HuntBOOK

Uživatel je odpovědný (i) za veškeré aktivity, k nimž prostřednictvím jeho účtu a používáním chatu Fish&HuntBOOK dojde, za správnost informací, které provozovateli FISH&HUNT poskytne nebo které poskytl v rámci registrace,  a to že budou vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že svoje údaje bude podle potřeby aktualizovat, aby zajistil jejich pravdivost a přesnost; (ii) za to, že přístupové údaje ke svému profilu na FISH&HUNT uchová v tajnosti a bezpečí; (ii) za svoje jednání a veškerá data, texty, soubory, informace, uživatelská jména, obrázky, grafiky, fotky, profily, zvukové a video klipy, zvuky, hudební díla, autorská díla, aplikace, odkazy a další obsah nebo materiály.

Uživatel nesmí (iv) vyžadovat, shromažďovat ani používat přihlašovací údaje jiných uživatelů FISH&HUNT; (v) zveřejňovat fotografie ani jiný obsah zpodobňující násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné nebo nenávistné jednání, nepřátelství vůči cizincům a s rasistickým či pornografickým obsahem, sexuálně explicitní obsah a fotografie nebo obsah v rozporu se zákonem; (vi) prostřednictvím FISH&HUNT utrhat na cti, sledovat, šikanovat, ohrožovat, obtěžovat, hrozit, zosobňovat ani zastrašovat jiné osoby nebo subjekty a nesmí zveřejňovat soukromé nebo důvěrné údaje, zejména včetně těchto informací o sobě nebo o jiné osobě, informace o kreditní kartě nebo jiné identifikační údaje, telefonní čísla nebo e-mailové adresy; (vii) FISH&HUNT K zneužívat k nezákonným nebo neoprávněným účelům a musí se řídit veškerými zákony, pravidly a nařízeními, zejména zákony na ochranu autorských práv; (viii) vytvářet ani odesílat nevyžádané e-maily, komentáře, hodnocení nebo jiné formy komerční nebo obtěžující komunikace (neboli „spamu“); (ix) narušovat fungování FISH&HUNT, serverů nebo sítí spojených s FISH&HUNT, např. přenášením červů, virů, spywaru, malwaru nebo jakéhokoli jiného kódu destruktivní nebo narušující povahy; (x) vkládat obsah nebo kód či jakýmkoli jiným způsobem pozměňovat nebo narušovat způsob, jímž je FISH&HUNT vykreslován nebo zobrazován v prohlížeči nebo zařízení Uživatele; (xi) vytvářet účty neoprávněným způsobem, zejména za použití automatizovaných zařízení, skriptů, botů nebo internetových robotů (typu spider, crawler nebo scraper); (xii) pokoušet se omezovat jiné Uživatele v používání nebo využívání FISH&HUNT  a rovněž nesmí podporovat nebo umožňovat porušování těchto Obchodních podmínek nebo jiných podmínek provozovatele FISH&HUNT.

Uživatel je povinen vymazat bez odkladu již nepoužívaný profil. Pokud Uživatel tuto povinnost nesplní během lhůty 3 měsíců od posledního použití profilu, má provozovatel FISH&HUNT právo příslušný profil zablokovat.

Důsledkem porušení těchto Obchodních podmínek může být ukončení registrace (profilu) Uživatele na FISH&HUNT. Tím není dotčena náhrada škody způsobené Uživatelem porušením těchto Obchodních podmínek.

IX. Reklama

FISH& HUNT a Fish&HuntBOOK může být podporován prostřednictvím příjmů z reklamy a může zobrazovat reklamy a propagační akce. Uživatel tímto souhlasí s tím, že provozovatel FISH&HUNT může dané reklamy a propagační akce umisťovat do jeho obsahu, do jeho blízkosti nebo je s tímto obsahem spojovat. Podobu, způsob a rozsah těchto reklam nebo propagačních akcí může provozovatel FISH&HUNT změnit, aniž by to musel Uživateli oznamovat. Placené služby, sponzorovaný obsah nebo komerční sdělení nemusí provozovatel FISH&HUNT vždy jako takové označovat.

X. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů . Provozovatel FISH&HUNT prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zneužity a jsou chráněny proti zneužití.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mailová adresa  (dále jen „Osobní údaje“).

Uživatel je povinen uvádět své Osobní údaje pravdivě a informovat provozovatele FISH&HUNT o jejich případných změnách.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 10 let, po uplynutí této doby bude provedena likvidace nosičů těchto Osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.

Osobní údaje, jež byly sděleny během registrace Uživatele, jsou provozovatelem FISH&HUNT chráněny proti zneužití. Provozovatel FISH&HUNT údaje nesděluje ani neposkytuje třetím osobám.

Poskytnutím údajů k registraci Uživatel prohlašuje, že je řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů, a uděluje provozovateli FISH&HUNT výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, týkající Uživatele zpracovával (i) za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, pro interní a marketingové účely, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných ze strany provozovatele  FISH&HUNT za účelem výkonu předmětu podnikání, a to (ii) v rozsahu automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředky v informačních systémech provozovaných provozovatelem FISH&HUNT a též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv (iii) po dobu ode dne učinění registrace až do uplynutí pěti let ode dne učinění posledního přihlášení Uživatele do FISH&HUNT.

Uživatel má právo na přístup k poskytnutým  Osobním údajům, právo na jejich opravu, právo žádat informaci o jejich zpracování, účelu, rozsahu a způsobu zpracování a informaci o příjemcích osobních údajů, právo žádat vysvětlení v případě, že se budete domnívat, že osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, právo na odstranění takového stavu blokováním Osobních údajů, jejich opravu, doplnění, nebo jejich likvidaci, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Uživatel souhlasí s tím, že mu mohou být provozovatelem FISH&HUNT zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), může být kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb provozovatele FISH&HUNT. Tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv písemně a bezplatně odvolán doručením e-mailové zprávy na e-mailovou adresu provozovatele FISH&HUNT info@fish-hunt-now.cz

Pro zajištění bezporuchového provozu systému FISH&HUNT a pro zabránění zneužití dat je při každém použití systému uložena IP adresa Uživatele. Provozovatel FISH&HUNT je oprávněn namátkově kontrolovat zprávy Uživatele z toho důvodu, aby zabránil zneužití systému. Provozovatel FISH&HUNT je oprávněn ukládat a předávat obsah FISH&HUNT třetím osobám tehdy, pokud tak předepisuje zákon nebo je-li to nutné po řádném posouzení a je-li to právně přípustné, za účelem (i) splnění zákonných ustanovení nebo soudních nařízení či úředních vyhlášek, (ii) prosazení těchto Obchodních podmínek, (iii) reakce na uplatnění poškození práv třetí osobou nebo (iv) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti provozovatele FISH&HUNT, jejích Uživatelů nebo veřejnosti.

XI. Ochranná známka

Název a logo FISH&HUNT a Fish&HuntBOOK představují ochranné známky provozovatele FISH&HUNT. Bez předchozího písemného svolení provozovatele FISH&HUNT je zakázáno je kopírovat, napodobovat nebo používat, a to celkově i částečně.  Veškerá záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikony tlačítek nebo skripty jsou považovány chráněný design provozovatele FISH&HUNT a bez předchozího písemného schválení je zakázáno je kopírovat, napodobovat nebo používat jak částečně, tak i celkově.

XII. Autorská práva

Uživatel uděluje provozovateli FISH&HUNT časově a územně neomezené bezúplatné oprávění k výkonu  práva užít obsahy sdělení, které dává k dispozici zejména (i) právo veřejného přístupu, tzn. právo zpřístupnit obsahy sdělení Uživatele veřejnosti pomocí drátového nebo bezdrátového přenosu takovým způsobem, aby byly přístupné pro veřejné Uživatele z míst a v čase jejich volby, zejména je mít připravené v elektronických databázích a poskytnout je prostřednictvím digitální nebo jiné přenosové techniky velkému množství Uživatelů tak, aby tito Uživatelé mohli přijímat obsahy sdělení na základě individuálního vyvolání prostřednictvím televizního a/nebo jiného přístroje i pro interaktivní použití a případně je předvést veřejně; (ii) právo na kopírování a rozšiřování, tzn. právo kopírovat a rozšiřovat obsahy sdělení na obrazových/zvukových nosičích všeho druhu za účelem neveřejné reprodukce. Toto právo zahrnuje veškeré audiovizuální systémy a také multimediální obrazové a zvukové nosiče nezávisle na technickém vybavení systému a nezávisle na druhu použití, včetně interaktivního používání. Zahrnuto je i právo na kopírování a rozšiřování ve formě jednotlivých obrázků; (iii) právo na úpravu a synchronizaci, tzn. právo krátit, dělit obsahy sdělení, popř. součásti obrázků, popř. zvuků a/nebo jiných prvků při dodržení práv autora, vkládat reklamu/sponzorské odkazy a jiné prvky nebo je spojovat s nahrávkou, a také provádět technicky potřebné změny; (iv) právo na reklamu, tzn. oprávnění vyhodnocovat části obsahů sdělení samostatně nebo ve spojení s obsahy sdělení jiných Uživatelů nebo je používat pro reklamní účely, a také právo obsahy sdělení a jejich vyhodnocení propagovat v systému provozovatele FISH&HUNT nebo jiných médiích.

Provozovatel FISH&HUNT je oprávněn poskytnutá práva postupovat dále a udělovat podlicence.

XIII. Práva třetích osob

Uživatel prohlašuje, že vlastní veškerá nezbytná práva s ohledem na obsahy sdělení, pro které využívá FISH&HUNT na uložení, zveřejnění a/nebo přenos obsahu, a prohlašuje, že tím neporušuje žádná práva třetích osob jakéhokoli druhu, žádná zákonná ustanovení, a také žádná pravidla těchto Obchodních podmínek. Pokud Uživatel není vlastníkem práv k obsahu, zaručuje se, že si opatřil veškerý potřebný převod práv a licencí, potřebná povolení, souhlas atd.

Uživatel se zavazuje odškodnit provozovatele FISH&HUNT  či jeho smluvní partnery za veškeré vůči nim uplatněné sankce či jiná opatření ze strany orgánů veřejné moci v souvislosti s obsahem sdělení nebo v jejich souvislosti, které v rámci služeb provozovatele FISH&HUNT  Uživatel uloží, zveřejní a/nebo předá. Uživatel se dále zavazuje odškodnit provozovatele FISH&HUNT či jeho smluvní partnery i v souvislosti s uplatněnými nároky třetích osob. Součástí náhrady škody jsou i případné náklady správních či soudních řízení, včetně právního zastoupení.

Nahlašování porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví je možné zde /Info@fish-hunt-now.cz/.

XIV. Salvátorská klauzule

Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které odpovídá a nejvíce se blíží takovému ustanovení, na kterém by se smluvní strany dohodly za účelem dosažení stejného hospodářského výsledku, pokud by bývaly znaly neplatnost tohoto ustanovení.

XV. Ukončení registrace

Provozovatel FISH&HUNT je oprávněn upravit nebo ukončit FISH&HUNT nebo přístup Uživatele k FISH&HUNT z jakéhokoli důvodu, bez předchozího oznámení, kdykoli a aniž by ze strany Uživatele vznikly jakékoli nároky. Účet na FISH&HUNT můžete Uživatel deaktivovat tak, že se přihlásí a vyplní tento formulář /Info@fish-hunt-now.cz/. V případě ukončení přístupu na FISH&HUNT nebo pokud Uživatel použije výše uvedený formulář k deaktivaci účtu, nebudou již prostřednictvím účtu Uživatele dostupné fotografie, komentáře, hodnocení a veškerá další data. Sdílený obsah s ostatními Uživateli se však může i dále na FISH&HUNT zobrazovat.

XVI. Příslušnost soudu

Místem příslušnosti soudu se sjednává Česká republika, pokud účastník nemá obecnou soudní příslušnost v ČR nebo se po uzavření smlouvy přestěhoval do zahraničí nebo jeho bydliště není v době podání žaloby známé. Platí právo České republiky s poukazem na přednost těchto smluvních podmínek. Místem plnění je Česká republika.

XVII. Změna smluvních podmínek

Provozovatel FISH&HUNT si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu tyto smluvní podmínky změnit. Na případné změny Uživatele upozorní e-mailem s tím, že mu poskytne 30 denní lhůtu pro podání námitky. Pokud Uživatel nepodá během lhůty 30 dnů po oznámení změn žádné námitky, má se za to, že se změnami souhlasí a tyto změny se stávají součástí smlouvy. Uživatel je zodpovědný za to, že je možné ho kontaktovat na své e-mailové adrese. Je povinen informovat ihned provozovatele FISH&HUNT v případě, že dojde ke změnám v jeho e-mailové adrese. Pokud bude mít Uživatel námitky vůči smluvním podmínkám, má provozovatel FISH&HUNT právo smluvní vztah ukončit.

XVIII. Účinnost Obchodních podmínek

Datum účinnosti těchto Obchodních podmínek je od 01. 08. 2016. Tyto Obchodní podmínky byly sepsány v češtině. Pokud by některá přeložená verze těchto Obchodních podmínek použití byla v rozporu s českou verzí, je rozhodující česká verze.

Všeobecné obchodní podmínky rezervačního systému Fish&Hunt NOW

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky Fish&Hunt NOW dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní podmínky").

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem rezervačního systému Fish&Hunt NOW (dále jen „ Fish&Hunt NOW“) Fish&Hunt NOW s.r.o., Kolínská 94, 280 02 Nová Ves I, IČ: 04187041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, odd. C vložka 243861, zastoupena jednatelem Ing. Josefem Hroudou (dále jen “provozovatel Fish&Hunt NOW”) a fyzickými nebo právnickými osobami nabízejícími služby prostřednictvím rezervačního systému Fish&Hunt NOW (dále jen “Partner”).

II. Výklad pojmů

Provozovatel Fish&Hunt NOW je jediným a výlučným vlastníkem a provozovatelem Fish&Hunt NOW a je oprávněn umožnit jeho užití třetím osobám. Všechna práva k Fish&Hunt NOW i všem jeho částem náleží provozovateli Fish&Hunt NOW. Fish&Hunt NOW je chráněn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.

Partner je fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu s provozovatelem Fish&Hunt NOW nabízí své služby Uživateli prostřednictvím Fish&Hunt NOW.

Uživatelem je fyzická osoba mající zájem o službu nabízenou Partnerem prostřednictvím Fish&Hunt NOW.

Zprostředkovatelskou smlouvou je smlouva uzavíraná mezi Partnerem a provozovatelem Fish&Hunt NOW, na základě níž provozovatel Fish&Hunt NOW za dohodnutou odměnu vyvíjí formou zápisu Partnera na Fish&Hunt NOW činnost směřující k tomu, aby měl Partner možnost uzavřít smlouvu o rezervaci s Uživatelem. Zprostředkovatelská smlouva je s Partnerem uzavřena okamžikem registrace Partnera do rezervačního systému Fish&Hunt NOW.

Rezervací se rozumí smlouva o rezervaci uzavíraná v jakékoli formě mezi Uživatelem a Partnerem a to na základě zprostředkovatelské činnosti provozovatele Fish&Hunt NOW (dále jen”rezervace”).

III. Registrace

Registraci může provést Partner přes webové rozhraní www.fish-hunt-now.cz. Z důvodu zajištění zneužití emailové adresy obdrží Partner po vyplnění registračního formuláře na email uvedený v registraci potrvzení o registraci s žádostí o dokončení registrace.

Provozovatel Fish&Hunt NOW může provést registraci Partnera sám a zaslat mu na veřejně dostupný email potrvzení registrace, která však bude dokončena jakmile Partner obdrží na veřejně dostupný email potrvzení o registraci s žádostí o dokončení registrace.

Partner při registraci potvrdí, že si tyto Obchodní podmínky přečetl a rozumí jim a s těmito Obchodními podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto Obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by provozovatel Fish&Hunt NOW písemně potvrdil, že souhlasí s odlišnými ustanoveními.

Platnost registrace vzniká až po jejím potvrzení ze strany Partnera. Bez registrace není možné nabízet služby prostřednictvím Fish&Hunt NOW.

Registrací získá Partner přístupová práva do části rezervačního systému určeného pouze pro Partnery, které jsou nezbytné pro možnost vkládat nabídky a aktualizovat informace týkající se Partnera na Fish&Hunt NOW. Samotná registrace je na dobu neurčitou a není zpoplatněna.

Partner je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e- mailové zprávy na adresu info@fish-hunt-now.cz

IV. Zápis Partnera v rezervačním systému

Při registraci je automaticky Partner zařazen do rezervačního systému zápisem BASIC. Přehled jednotlivých druhů zápisů, rozsah služeb a ceník naleznete zde www.fish-hunt-now.cz/clenstvi/. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit rozsah a ceník svých služeb.

Provozovatel Fish&Hunt NOW může poskytnout Partnerům možnost bezplatného vyzkoušení svých služeb prostřednictvím Fish&Hunt NOW, a to na bezplatné na registrace, přičemž se jedná o zápis BASIC.

Před uplynutím bezplatného období, může Partner provozovateli Fish&Hunt NOW sdělit na email: /Info@fish-hunt-now.cz/, že po skončení bezplatného období nemá zájem o placený zápis. V opačném případě dojde další den od rozhodného dne registrace automaticky k placenému zápisu Partnera dle zvoleného tarifu na období 12 kalendářních měsíců. Zápis je vždy proveden na dobu 12 kalendářních měsíců, nedohodnou-li se Partner a provozovatel Fish&Hunt NOW jinak. Vyúčtování a daňový doklad za zápis v délce 12 měsíců obdrží Partner elektronickou poštou na e-mail použitý v registraci. Neuhradí-li Partner fakturu nejdéle 14. dní po splatnosti dokladu, převede se zvolený tarif zápisu na tarif BASIC bez možnosti rezervace. Partner je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu změnit délku zápisu, zrušit zápis, přejít na zápis jiný nebo deaktivovat svůj účet. V případě, že Partner zruší zápis bude automaticky zařazen do rezervačního systému Fish&Hunt NOW NOW zápisem BASIC. Vyúčtování a daňový doklad obdrží Partner vždy na roční částku dopředu dle zvoleného tarifu Fish&Hunt NOW. Přechází li Partner z vyššího tarifu na nižší nebo z nižšího tarifu na vyšší, bude Partnerovi zaslána nová, aktuální faktura na nově zvolený tarif. Partner si o nespotřebovanou část předchozího tarifu může písemně požádat na adrese info@fish-hunt-now.cz

Přednostní pořadí zápisu v rezervačním systému Fish&Hunt NOW, s vyjímkou zápisu BASIC, si může Partner zaplatit. Ceník této služby je zde www.fish-hunt-now.cz/cenik.

V. Používání rezervačního systému

Partner má prostřednictvím přístupových údajů přístup do rezervačního systému Fish&Hunt NOW kde je oprávněn a povinen spravovat své údaje, nabídky služeb a tyto aktualizovat.

Rezervace ze strany Uživatele prostřednictvím rezervačního systému Fish&Hunt NOW probíhá tak, že Uživatel si vybere z nabídky Fish&Hunt NOW kliknutím na příslušného Partnera a jeho rezervační formulář. Uživatel zadá počet osob, datum a čas rezervace. Uživatel následně provede rezervaci kliknutím na „REZERVOVAT“. Fish&Hunt NOW poté potvrdí Uživateli platnost rezervace zasláním zprávy na registrovanou emailovou adresu.

Při výběru data a času rezervace se Uživatel řídí informacemi uvedenými v rezervačním formuláři Partnera. Rezervace není přenosná, tedy rezervaci nemohou využít jiné osoby, než Uživatel. Využití rezervace je jednorázové. Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím stránek Fish&Hunt NOW, a to nejpozději 1 den před časem, na který je rezervace učiněna.

VI. Odměna za zprostředkování

Provozovateli Fish&Hunt NOW náleží odměna za zprostředkování rezervace mezi Partnerem a Uživatelem. Ceník za zprostředkování je uveden zde /www.fish-hunt-now.cz/cenik/.

Provozovatel Fish&Hunt NOW vystaví Partnerovi vždy k 5. dni v měsící vyúčtování a daňový doklad na odměnu za zprostředkování dle těchto Obchodních podmínek.

V případě prodlení Partnera s úhradou jakékoliv platby dle těchto Obchodních podmínek je provozovatel Fish&Hunt NOW oprávněn odstranit zápis Partnera z rezervačního systému Fish&Hunt NOW nebo změnit na zápis BASIC, a to až do doby úplné úhrady všech plateb. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby ze strany Partnera je provozovatel Fish&Hunt NOW oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

Pokud dojde ke změně fakturačních údajů Partnera je tento o takové skutečnosti povinen informovat provozovatele Fish&Hunt NOW.

VII. Body

Každý Uživatel získává za podmínek uvedených na stránkách Fish&Hunt NOW body na svůj bodový účet (dále jen “body”). Zda za rezervaci Uživatel získá body je vždy uvedeno v rezervačním formuláři jednotlivých Partnerů.

Jestliže Partner ve svém rezervačním formuláři uvede, že souhlasí s úhradou ceny služby formou bodů, zavazuje se takovou úhradu služby od Uživatele akceptovat.

Body lze po dosažení určitého počtu vyměnit za některou ze služeb aktuálně nabízených na stránkách Fish&Hunt NOW nebo lze pomocí bodů zaplatit za rezervaci u Partnera, který tuto možnost ve svém registračním formuláři nabízí. Uživatel není oprávněn požadovat proplacení bodů v penězích.

VIII. Reklama

Provozovatel je oprávněn Partnerovi do zápisu BASIC umístit reklamu, sponzorovaný obsah nebo komerční sdělení ostatních Partnerů. Ceník reklamy je umístěn zde /www.fish-hunt-now.cz/cenik/. Partner se zápisem BASIC je povinen akceptovat a tímto souhlasí s tím, že provozovatel Fish&Hunt NOW je oprávněn umísťovat placené reklamy a propagační akce jiných Partnerů do jeho zápisu, obsahu, do jeho blízkosti nebo je s tímto obsahem spojovat. Placené služby, sponzorovaný obsah nebo komerční sdělení nemusí provozovatel Fish&Hunt NOW vždy jako takové označovat.

IX. Omezení odpovědnosti

Provozovatel Fish&Hunt NOW neručí za ztrátu výkonu a poruchy při přenosu dat, přerušení spojení, vymazání obsahů sdělení nebo údajů o uživateli nedostupnost platformy online zpožděný přenos dat, výpadky nebo jiné poruchy komunikačního vedení, odcizení poznámek, zničení dat jakéhokoli druhu třetí osobou, neautorizovaný přístup k datům, manipulaci s daty, zneužití dat.

Partner poskytuje rezervace a případné výhody s nimi spojené na vlastní odpovědnost. Fish&Hunt NOW neodpovídá Uživatelům za plnění ze strany jednotlivých Partnerů. Jakékoliv reklamace služeb Partnera uplatňuje Uživatel přímo u příslušného Partnera. Provozovatel Fish&Hunt NOW neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi Uživatelem a Partnerem. Provozovatel Fish&Hunt NOW si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu Partnerů bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu Uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na stránkách Fish&Hunt NOW.

X. Ochranná známka

Název a logo Fish&Hunt NOW a Fish&HuntBOOK představují ochranné známky provozovatele Fish&Hunt NOWs.r.o. Bez předchozího písemného svolení provozovatele Fish&Hunt NOW je zakázáno je kopírovat, napodobovat nebo používat, a to celkově i částečně. Veškerá záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikony tlačítek nebo skripty jsou považovány chráněný design provozovatele Fish&Hunt NOW a bez předchozího písemného schválení je zakázáno je kopírovat, napodobovat nebo používat jak částečně, tak i celkově.

XI. Autorská práva

Partner uděluje provozovateli Fish&Hunt NOW časově a územně neomezené bezúplatné oprávění k výkonu práva užít obsahy sdělení, které dává k dispozici zejména (i) právo veřejného přístupu, tzn. právo zpřístupnit obsahy sdělení Partnera veřejnosti pomocí drátového nebo bezdrátového přenosu takovým způsobem, aby byly přístupné z míst a v čase jejich volby, zejména je mít připravené v elektronických databázích a poskytnout je prostřednictvím digitální nebo jiné přenosové techniky velkému množství Uživatelů tak, aby tito Uživatelé mohli přijímat obsahy sdělení na základě individuálního vyvolání prostřednictvím televizního a/nebo jiného přístroje i pro interaktivní použití a případně je předvést veřejně; (ii) právo na kopírování a rozšiřování, tzn. právo kopírovat a rozšiřovat obsahy sdělení na obrazových/zvukových nosičích všeho druhu za účelem neveřejné reprodukce. Toto právo zahrnuje veškeré audiovizuální systémy a také multimediální obrazové a zvukové nosiče nezávisle na technickém vybavení systému a nezávisle na druhu použití, včetně interaktivního používání. Zahrnuto je i právo na kopírování a rozšiřování ve formě jednotlivých obrázků; (iii) právo na úpravu a synchronizaci, tzn. právo krátit, dělit obsahy sdělení, popř. součásti obrázků, popř. zvuků a/nebo jiných prvků při dodržení práv autora, vkládat reklamu/sponzorské odkazy a jiné prvky nebo je spojovat s nahrávkou, a také provádět technicky potřebné změny; (iv) právo na reklamu, tzn. oprávnění vyhodnocovat části obsahů sdělení samostatně nebo ve spojení s obsahy sdělení jiných Uživatelů nebo Partnerů nebo je používat pro reklamní účely, a také právo obsahy sdělení a jejich vyhodnocení propagovat v systému provozovatele Fish&Hunt NOW nebo jiných médiích.

Provozovatel Fish&Hunt NOW je oprávněn poskytnutá práva postupovat dále a udělovat podlicence.

XII. Práva třetích osob

Partner prohlašuje, že vlastní veškerá nezbytná práva s ohledem na obsahy sdělení, pro které využívá Fish&Hunt NOW na uložení, zveřejnění a/nebo přenos obsahu, a prohlašuje, že tím neporušuje žádná práva třetích osob jakéhokoli druhu, žádná zákonná ustanovení, a také žádná pravidla těchto Obchodních podmínek. Pokud Partner není vlastníkem práv k obsahu, zaručuje se, že si opatřil veškerý potřebný převod práv a licencí, potřebná povolení, souhlas atd.

Partner se zavazuje odškodnit provozovatele Fish&Hunt NOW či jeho smluvní partnery za veškeré vůči nim uplatněné sankce či jiná opatření ze strany orgánů veřejné moci v souvislosti s obsahem sdělení nebo v jejich souvislosti, které v rámci služeb provozovatele Fish&Hunt NOW Partner uloží, zveřejní a/nebo předá. Partner se dále zavazuje odškodnit provozovatele Fish&Hunt NOW či jeho smluvní partnery i v souvislosti s uplatněnými nároky třetích osob. Součástí náhrady škody jsou i případné náklady správních či soudních řízení, včetně právního zastoupení.

Nahlašování porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví je možné zde / Info@fish-hunt-now.cz/.

XIII. Salvátorská klauzule

Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které odpovídá a nejvíce se blíží takovému ustanovení, na kterém by se smluvní strany dohodly za účelem dosažení stejného hospodářského výsledku, pokud by bývaly znaly neplatnost tohoto ustanovení.

XIV. Ukončení registrace

Účet na Fish&Hunt NOW můžete Partner deaktivovat tak, že se přihlásí a vyplní tento formulář / Info@fish-hunt-now.cz/. Pokud Partner použije výše uvedený formulář k deaktivaci účtu, sdílený obsah se však může i dále na Fish&Hunt NOW zobrazovat.

XV. Příslušnost soudu

Místem příslušnosti soudu se sjednává Česká republika, pokud účastník nemá obecnou soudní příslušnost v ČR nebo se po uzavření smlouvy přestěhoval do zahraničí nebo jeho bydliště není v době podání žaloby známé. Platí právo České republiky s poukazem na přednost těchto smluvních podmínek. Místem plnění je Česká republika.

XVI. Změna smluvních podmínek

Provozovatel Fish&Hunt NOW si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu tyto smluvní podmínky změnit. Na případné změny Partnera upozorní e-mailem s tím, že mu poskytne 30 denní lhůtu pro podání námitky. Pokud Partner nepodá během lhůty 30 dnů po oznámení změn žádné námitky, má se za to, že se změnami souhlasí a tyto změny se stávají součástí smlouvy. Partner je zodpovědný za to, že je možné ho kontaktovat na své e-mailové adrese. Je povinen informovat ihned provozovatele Fish&Hunt NOW v případě, že dojde ke změnám v jeho e-mailové adrese. Pokud bude mít Partner námitky vůči smluvním podmínkám, má provozovatel Fish&Hunt NOW právo smluvní vztah ukončit.

XVII. Účinnost Obchodních podmínek

Datum účinnosti těchto Obchodních podmínek je 01. 08. 2016. Tyto Obchodní podmínky byly sepsány v češtině. Pokud by některá přeložená verze těchto Obchodních podmínek použití byla v rozporu s českou verzí, je rozhodující česká verze.